Bilde
AKSJON

Norge: Krev tiltak mot voldtekt - fra ord til handling nå!

Aksjonen er avsluttet.Mellom 8.000 og 16.000 kvinner blir utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i Norge hvert eneste år. Amnesty krever at myndighetene nå tar kvinners rett til beskyttelse mot voldtekt på alvor.
Publisert: 2. nov 2011, kl. 14:44 | Sist oppdatert: 28. Mai 2019, kl. 16:36
Dette er saken:

En mann som begår voldtekt i Norge blir sjelden stilt til ansvar og straffet for overgrepet.

På landsbasis mottok politiet 998 anmeldelser for voldtekt i 2009. Over 80 prosent av anmeldelsene ble henlagt av politiet uten at saken ble prøvd for retten. I alt ble 157 menn siktet, og 78 dømt for voldtekt i 2009.

Det høye antallet henleggelser på hvert eneste trinn i prosessen er et alvorlig angrep på kvinners rett til beskyttelse mot overgrep og likhet for loven på linje med menn.

Amnestys rapport Case Closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries synliggjør hvordan mangelfull politietterforskning er en viktig årsak til henleggelser i voldtektssaker. Rapporten viser også hvordan kjønnsstereotype forestillinger og fordommer svekker kvinnens troverdighet i rettssystemet, mens mannens troverdighet styrkes.

Amnesty krever:
Amnesty krever at myndighetene i Norge nå må ta kvinners rett til beskyttelse mot vold på alvor ved å:
  • Forebygge voldtekt gjennom offensivt holdningsskapende arbeid!
  • Sikre at voldtekt blir etterforsket og straffet i henhold til internasjonale standarder!
  • Sørge for at den voldtektsutsatte får nødvendig helsehjelp og kompensasjon!


Hva kan du gjøre?
Du kan være med på denne landsomfattende mobiliseringen mot voldtekt.


Bli med å samle underskrifter!
Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.

OPPFØLGING AV AKSJONEN:
Amnesty har nå sendt en henvendelse til ny justisminister Grete Faremo, og bedt om et møte for å overlevere underskriftene, og diskutere nødvendigheten av en prioritert satsing mot voldtekt i Norge.FØLG VOLDTEKSDEBATT PÅ BLOGG:

FØLG VOLDTEKTSDEBATT I NY TID:

OMFANG AV VOLDTEKT I NORGE:
Oslo-undersøkelsen
(Pape/Stefansen 2004):
2 prosent av kvinnene 24 -55 år oppgir å ha vært truet/tvunget til sex, utsatt for voldtekt/voldtektsforsøk det siste året.
16 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene oppgir å ha vært utsatt for noe av dette etter fylte 16 år.

Vold i parforhold
(Haaland, Clausen, Schei 2005):
18,7 prosent av kvinnene oppga å ha vært utsatt for voldtektsforsøk av annen enn partner minst en gang etter fylte 15 år, 9,8 prosent for voldtekt.

Vold og overgrep mot barn og unge
(Mossige/Stefansen 2007):
Blant avgangselever i videregående rapporterer 7 prosent av jentene ( 0,7 prosent av guttene) å ha vært utsatt for voldtektsforsøk, 4 prosent for voldtekt (0,4 prosent av guttene)

Voldtektsutvalget 2008:
Anslagsvis 8.-16.000 voldtekt/voldtektsforsøk i året, basert på tall fra Oslo-undersøkelsen
Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Justisminister Grete Faremo

Til justisminister Faremo.

Kvinner i Norge har oppnådd en imponerende grad av likestilling. Likevel har voldtekt og andre former for seksuell vold et urovekkende omfang, og ødelegger fortsatt liv og helse til tusenvis av kvinner og jenter hvert eneste år.

En voldtekt er et alvorlig angrep på kvinnens rett til fysiske og psykiske integritet og seksuelle selvbestemmelse. Staten har en plikt til å forebygge, etterforske og straffe alle former for kjønnsbasert vold mot kvinner inkludert voldtekt, og til å sikre voldsutsatte kvinner nødvendig rehabilitering og kompensasjon.

Amnesty Internationals rapport Case Closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries (2010) viser hvordan kvinner som anmelder voldtekt i Norge, Sverige, Danmark og Finland har liten mulighet til å få sine saker prøvd for retten. Det skyldes både mangler i lovverk, prosedyrer og praksis, samt kjønnsstereotype forestillinger og fordommer som legger føringer på hvert eneste trinn i rettsprosessen. Resultatet er at få overgripere stilles til ansvar for sine forbrytelser.

Amnesty International ber myndighetene i Norge om å treffe følgende tiltak for å forebygge voldtekt og sikre voldtektsutsatte oppreisning og rettferd:

  • Utarbeide en nasjonal handlingsplan mot voldtekt og seksuell vold. Handlingsplanen bør legge særlig vekt på situasjonen for unge jenter.

  • Styrke det forebyggende arbeidet mot voldtekt og seksuell vold i samfunnet. Det må satses særlig på forebyggende og holdningsskapende arbeidet blant barn og unge.

  • Gjennomføre en revisjon av straffelovens voldtektsbestemmelse som sikrer at mangelen på genuint samtykke, framfor bruken av vold og tvang, blir det definerende elementet i voldtektsbestemmelsen.

  • Gjennomføre nødvendig opplæring av alle som er involvert i håndtering av voldtektssaker i rettsystemet som sikrer at alle juridiske prosedyrer er upartiske og rettferdige, og ikke er påvirket av kjønnsstereotype normer og diskriminerende fordommer.

  • Sikre en systematisk forbedring av etterforskning og påtalevurdering i voldtektssaker gjennom etableringen av en uavhengig overvåkingsmekanisme som planmessig analyserer alle henlagte voldtektsanmeldelser. På denne måten vil forbedringspotensialene i etterforskningen konkretiseres og synliggjøres, og ensartethet og konsistens i etterforskningen på tvers av politidistriktene sikres.

  • Sikre opprettelsen av et forsvarlig og likeverdig behandlingstilbud for alle overgrepsutsatte.


Med vennlig hilsen,