Bilde
AKSJON

Norge: Kampen mot voldtekt må inn i skolen!

Del    
Aksjonen er avsluttet. Amnestys krav og underskrifter vil bli overlevert kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Dette var saken: 

Kristin Halvorsen må sikre at skolen tar det forebyggende og holdningsskapende arbeid mot voldtekt på alvor.
Publisert: 7. Mar 2013, kl. 06:00 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
Norske myndigheter har en menneskerettslig forpliktelse til å forebygge seksuelle overgrep og voldtekt. Kristin Halvorsen har imidlertid en stor utfordring med å sikre at skolen tar det holdningsskapende arbeid mot voldtekt på alvor.

Skolen svikter
Amnesty gjennomførte vinteren 2013 en holdningsundersøkelse som viser at skolen i dag svikter sitt ansvar når det gjelder å gi informasjon om seksuelle overgrep og grensesetting. Kun 44 prosent av unge mellom 18 og 29 år sier de har fått opplæring om overgrep i skolen. Av disse er det bare 14 prosent som mener denne opplæringen var god nok. Amnesty er kritisk til at media og internett er de viktigste informasjonskanalene for disse temaene, fordi det kan stilles spørsmålstegn ved kvaliteten og objektiviteten på informasjonen som formidles her.

Kompetansemål om overgrep
En av grunnene til at skolen svikter er at læreplanene ikke inneholder konkrete kompetansemål om vold og overgrep. Utdanningsdirektoratet har nylig foreslått noen endringer i kompetansemålene i justert læreplan i samfunnsfag, som skal bidra til å gi elevene økt kompetanse om vold og overgrep. Amnesty mener at dette er et positivt skritt i riktig retning, men at forslaget er for lite konkret og langt fra nok!

Kompetansemålene må presiseres slik at seksuelle overgrep, inkludert voldtekt, tydelig settes på dagsorden i blant annet samfunns- og naturfag.

Det må dessuten utarbeides nytt og oppdatert undervisningsmateriell og opplæringstiltak som sikrer at kunnskap om vold og seksuelle overgrep inngår i lærerutdanning.

I tillegg må myndighetene også ta det forebyggende holdningsarbeidet ovenfor resten av befolkningen på større alvor. Voldtekt er noe som angår alle i Norge, både gutter og jenter, kvinner og menn.

Amnesty krever:
 • Undervisning om grensesetting, seksuelle overgrep og voldtekt må settes på læreplanen i grunn- og videregående skole.
 • Undervisningsmateriell og opplæringstiltak tilpasset undervisningsmålene må utvikles.
 • Det må gjennomføres omfattende holdningskampanjer mot voldtekt.
Dessuten krever Amnesty at norske myndigheter sørger for at voldtektsbestemmelsen i straffeloven endres.

Det du kan gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Spre aksjonen i sosiale media!
 • Skriv ditt eget brev til myndighetene! Adresse finner du i appellbrevet!
 • Heng opp underskriftslisten på skolen eller på jobben, eller i andre organisasjoner der du er aktiv!
 • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet under.
Bli med på å samle underskrifter!
Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole, eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.

Hva er voldtekt?
En voldtekt defineres i internasjonal rett som seksuell omgang uten samtykke. Samtykke innebærer å uttrykke et ønske om å ha seksuell omgang, enten gjennom ord eller handling.

Har man sagt nei, eller på andre måter gitt uttrykk for at man ikke ønsker seksuell omgang, så har man ikke samtykket til handlingen.

Samtykke må alltid ses i lys av de omkringliggende omstendigheter. Man kan ikke gi oppriktig samtykke dersom man er i en tvangssituasjon, dersom man er bevisstløs på grunn av rus, skade eller søvn, eller utsettes for vold eller trusler.

Konsekvenser
En voldtekt er en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, som retten til fysisk og psykisk integritet, retten til seksuell selvbestemmelse og retten til beskyttelse mot diskriminering. En voldtekt har alvorlige og ofte langsiktige konsekvenser for den fysiske og psykiske helsen til den som blir utsatt for overgrepet, og kan påvirke den utsattes utdanning, arbeid og sosiale relasjoner.

Omfang
Ifølge det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget er det mellom 8.000 og 16.000 kvinner som utsettes for voldtekt eller voldtektsforsøk hvert eneste år (NOU 2008:4).

Utvikling
Kripos' rapport om voldtektssituasjonen i Norge i 2012 tegner et dystert bilde av virkeligheten (Kripos 2013). Antallet voldtektsanmeldelser er økende, og de festrelaterte voldtekter utgjør den desidert største andelen. Unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt for voldtekt.

Kripos skriver: «Det blir gjerne ikke benyttet vold, men gjerningspersonen utnytter offerets manglende evne til å gjøre motstand». Mange av disse anmeldelsene ender i dag med henleggelse, fordi overgrepet faller utenfor den eksisterende juridiske definisjonen av voldtekt som forutsetter bruk av vold.

Unge kvinner
I en undersøkelse blant avgangselever i videregående skole i Norge rapporterte 7 prosent av jentene og 0,7 prosent av guttene å ha vært utsatt for voldtektsforsøk, mens 4 prosent av jentene 0,4 prosent av guttene oppgir å ha vært utsatt for voldtekt (Mossige/Stefansen 2007).


Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister

Kunnskapsdepartementet

8119 Dep

0032 Oslo

Kjære Kristin Halvorsen,

I Norge utsettes årlig et urovekkende antall personer for voldtekt eller voldtektsforsøk. Amnesty International har våren 2013 gjennomført en holdningsundersøkelse som viser at en viktig årsak til dette er mangelen på forebyggende arbeid i skolen, og manglende kunnskap om hvor grensene går.

Amnestys undersøkelse synliggjør at de viktigste kildene til undervisning og informasjon om grensesetting, seksuelle overgrep og voldtekt er medier og internett. Undersøkelsen viser at skolen i dag svikter i å gi informasjon om seksuelle overgrep og grensesetting. Kun 44 prosent av unge mellom 18 og 29 år sier de har fått opplæring om overgrep i skolen. Av disse er det bare 14 prosent som mener denne opplæringen var god nok. Amnesty er kritisk til at media og internett er den viktigste informasjonskanalene for disse temaene fordi det kan stilles spørsmålstegn ved kvaliteten og objektiviteten på informasjonen som formidles her.

Utdanningsdirektoratet har nå foreslått noen endringer i kompetansemålene i justert læreplan i samfunnsfag, som skal bidra til å gi elevene økt kompetanse om vold og overgrep, men det er lite konkret og langt fra nok!

Norske myndigheter har en menneskerettslig forpliktelse til å forebygge seksuelle overgrep og voldtekt. Amnesty International ber deg derfor om å gjennomføre nødvendige tiltak for å styrke det forebyggende og holdningsskapende arbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep i skolen.

 • Undervisning om seksuell integritet, grensesetting, kjønnsroller og overgrep må inngå som kompetansemål i læreplanen i relevante fag som samfunnsfag, naturfag og religion, livssyn og etikk i grunnskole og videregående opplæring.
 • Det må utvikles nytt og oppdatert undervisningsmateriell om seksuelle overgrep tilpasset et slikt undervisningsopplegg for lærere og andre ressurspersoner i skolen.
 • Det må gjennomføres opplæringstiltak som sikrer kunnskap om vold, seksuelle overgrep og samtalemetodikk for relevante profesjonsutdanninger inkludert lærerutdanning.
 • Det må iverksettes en informasjons- og holdningskampanje rettet mot befolkningen som blant annet retter fokus på utsatthet og de omfattende skadevirkningene etter seksuelle overgrep og voldtekt.


Med vennlig hilsen,