Vedtekter for Amnesty International i Norge

Publisert: 6. sep 2018, kl. 13:17 | Sist oppdatert: 21. Apr 2021, kl. 12:28

Sist endret under landsmøtet 17. oktober 2020.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Amnesty International Norge, heretter kalt AI Norge.

§ 2 Formål

AI Norge er den norske seksjonen av Amnesty International, heretter kalt AI. AI Norge arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av AIs internasjonale statutter, Statute of Amnesty International.

§ 3 Juridisk person

AI Norge er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Enhver som slutter seg til Amnesty Internationals formål kan bli medlem. Medlemskap i AI Norge er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingenten er betalt.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 6 måneder kan strykes som medlem i AI Norge.

Medlemmer må følge de nasjonale og internasjonale vedtekter, retningslinjer og strategier som til enhver tid gjelder for AI.

Medlemmer kan organisere seg i grupper. Nærmere bestemmelser om grupper framgår av egne retningslinjer.

Medlemmer kan velge ulike former for aktiviteter for å fremme Amnestys arbeid.

§ 5 Organisasjon

AI Norge skal organiseres og drives etter demokratiske prinsipper.

Landsmøtet er AI Norges høyeste organ, og avholdes hvert år. Hvis det foreligger ekstraordinære omstendigheter som gjør det strengt nødvendig å flytte det ordinære landsmøtet, kan styret gjøre dette etter å ha gjennomført en rådgivende konsultasjon med medlemmene.

Styret velges av landsmøtet og leder AI Norge mellom landsmøtene. Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Styret er ansvarlig overfor landsmøtet.

Et tidligere medlem av styret kan ikke ansettes i ledende stilling i AI Norge i en periode på to år regnet fra slutten av dennes styreverv. Tidligere ansatt i ledende stilling i AI Norge kan ikke velges inn i styret i en periode på to år regnet fra denne sluttet i stillingen. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra disse bestemmelsene.

Styret ansetter en generalsekretær som leder sekretariatet og har ansvar for den daglige driften av Amnesty International i Norge.

Styret vedtar etablering av regionale strukturer. Styret godkjenner organisering og retningslinjer.

Medlemmer kan utnevnes til å inneha verv i AI Norge som er knyttet til ulike spesialområder.

Nærmere bestemmelser om roller og ansvarsforhold framgår av AI Norges retningslinjer.

§ 6 Landsmøtet

Landsmøtet innkalles av styret med minst 4 måneders varsel til medlemmene. Vedtektsendringsforslag må være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet, og ordinære vedtaksforslag må være styret i hende senest 6 uker før landsmøtet. Fullstendig saksliste må være sendt deltakerne 1 måned før landsmøtet.

Alle medlemmer i AI Norge har adgang til å møte til landsmøtet. Landsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. AI Norges medlemmer som har vært medlem i minst 6 måneder har stemmerett. Medlemmer som innehar lønnet arbeid i AI Norges har ikke stemmerett på landsmøtet. Stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

Styret skal invitere relevante og berørte interessenter til landsmøtet.

Landsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Landsmøtet kan kun behandle forslag som er oppført på sakslisten eller som følger av forretningsorden for landsmøtet.

§ 7 Landsmøtets oppgaver

Landsmøtet skal:

1. Behandle styrets beretning til landsmøtet og regnskap i revidert stand
2. Vedta budsjettrammer på grunnlag av forslag fra styret, og kan gi styret fullmakt til å fravike budsjettrammen for påfølgende budsjettperiode(r) innenfor rammer fastsatt av landsmøtet
3. Fastsette medlemskontingent
4. Vedta vedtekter for AI Norge, styreinstruks og forretningsorden for landsmøtet og instruks for valgkomiteen
5. Behandle innkomne forslag
6. Vedta strategisk plan for AI Norges arbeid
7. Velge:
a) Leder og nesteleder
b) Styremedlemmer, inkludert en ungdomsrepresentant

c) Varamedlemmer
d) Valgkomité med 3 medlemmer og ett varamedlem
e) Revisor

§ 8 Stemmegiving på landsmøte

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer for å være gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Står stemmetallet likt, gjelder det som styrets leder for siste periode slutter seg til.

Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Landsmøtet kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

§ 9 Uravstemning

Dersom minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene på landsmøtet forlanger det, skal styret gjennomføre uravstemning blant samtlige stemmeberettigede medlemmer. Innen 14 dager etter landsmøtet sendes uravstemningstekst og nødvendige opplysninger til alle stemmeberettigede medlemmer. Avstemning skal skje skriftlig innen 6 uker. Uravstemning avgjøres med alminnelig flertall. Styret meddeler resultatet til medlemmene.

§ 10 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte holdes når styret, 10 % av stemmeberettigede medlemmer eller International Board (IB - det internasjonale styret) krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles og arrangeres av styret.

§ 11 Styret

AI Norge ledes av et styre, som er AI Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene.

Styret skal bestå av 8 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av landsmøtet. Av disse skal minst et fast styremedlem tilfredsstille kravene som ungdomsrepresentant i den internasjonale Amnesty-bevegelsen gjennom hele styreperioden. Styremedlemmer må være medlem i AI Norge og ikke inneha lønnet arbeid i AI Norge.

I tillegg skal et medlem, med varamedlem, velges av og blant de ansatte ved sekretariatet i AI Norge.

En person kan ikke være medlem eller varamedlem i styret i Amnesty International Norge sammenhengende i mer enn8 år.

§ 12 Retningslinjer for AI Norges virksomhet

Styret kan vedta retningslinjer for AI Norges virksomhet.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på landsmøte i hht ordinære saksbehandlingsregler, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endring trer i kraft umiddelbart.

§ 14 Oppløsning

Oppløsning av AI Norge kan kun foretas på landsmøte og må ha 4/5 flertall. I tillegg kan AI Norge besluttes oppløst av International Board (IB – det internasjonale styret).

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle AI ved det internasjonale sekretariat.