Instruks for valgkomiteen til Amnesty International i Norge

Publisert: 10. okt 2018, kl. 17:19 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:03

Vedtatt på landsmøtet 03.03.2013, sist revidert på landsmøtet 11.11.18.

Innledning

Amnesty i Norge er en medlemsstyrt organisasjon. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og avholdes hvert år. Landsmøtet velger et styre som leder organisasjonen mellom landsmøtene. Alle medlemmer i Amnesty i Norge har rett il å foreslå seg selv eller andre medlemmer til styret. Forslagene sendes valgkomiteen. Valgkomiteen velges av landsmøtet. (se AI Norges vedtekter § 7 og Forretningsorden for landsmøtet § 8.) Medlemmene av valgkomiteen kan ikke være medlemmer av sittende styre eller være ansatt i Amnesty i Norge, men minst ett av medlemmene skal ha vært medlem av styret tidligere. Valgkomiteen velger selv sin leder. Medlemmene av valgkomiteen kan kun sitte i fire perioder sammenhengende.

1. Valgkomiteens ansvar

1.1 Valgkomiteen skal nominere styreleder, nestleder, 6 styremedlemmer og 4 varamedlemmer, avhengig av hvem som settes til valg det aktuelle året. Styreleder og nesteleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig. Valgkomiteen skal sikre aktuelle kandidater og at de presenteres på en måte som gir medlemmene et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen.

1.2 I tillegg til nytt styre fremsettes også forslag til ny valgkomite.

1.3 Valgkomiteen skal også bistå styret med å identifisere kandidater til internasjonale posisjoner.

2. Arbeidsmåte

2.1 Valgkomiteen skal utarbeide en behovsanalyse som utgangspunkt for sitt forslag til styre. Behovsanalysen skal ivareta generelt god styrepraksis, Amnestys spesifikke behov og hensynet til likestilling og mangfold. Valgkomiteen kan innhente råd fra styret og daglig leder. Komiteen tar selv initiativ til slike møter eller kontakter. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes med utgangspunkt i behovsanalysen som skal offentliggjøres i forbindelse med oppfordringen om å nominere kandidater.

2.2 Behovsanalysen og oppfordringen til medlemmer om komme med forslag til kandidater legges ut på AI Norges nettsider samtidig med kunngjøring om tidspunkt og lokalisering av landsmøtet.

2.3 Valgkomiteen skal før landsmøteinnkallingen spørre samtlige sittende styre- og varamedlemmer om de ønsker å fornye sitt kandidatur.

2.4 Valgkomiteen skal aktivt søke etter kandidater, samt foreta en grundig vurdering av innkomne forslag til kandidater som innehar den kompetanse som kreves for å sitte i Amnesty i Norges styre og valgkomite. I tillegg bør valgkomiteen sikre både fornyelse og kontinuitet i sin innstilling.

2.5 Valgkomiteens medlemmer skal være representert på landsmøtet og presentere sin innstilling og resultatet av behovsanalysen

3. Krav til innstilling fra komiteen

3.1 Valgkomiteen skal i sin innstilling tilstrebe god fordeling av kompetanse, kjønn, alder og geografisk spredning, og ta hensyn til mangfoldet i det norske samfunnet. Valgkomiteen skal tilstrebe at innstillingen til styremedlemmer inkluderer minst en ungdom.

3.2 Valgkomiteens innstilling skal i tillegg vise hvordan de innstilte kandidatene dekker behovene som kommer fram i behovsanalysen ved å redegjøre for kandidatenes kompetanse, kapasitet og habilitet. Det samme gjelder utdannelse og yrkes-/organisasjonsmessig erfaring, herunder erfaring fra aktivisme. Det bør opplyses om verv eller oppdrag som kan oppfattes som å være i konflikt med styrevervet i Amnesty i Norge.

3.3 Valgkomiteen skal offentliggjøre sin begrunnede innstilling med kandidatenes CV og bilde på AI Norges nettsider senest to uker før landsmøtet. Den samme innstillingen skal deles ut i plenum på Landsmøtets første møtedag.