Forretningsorden for landsmøtet i Amnesty i Norge

Publisert: 10. okt 2018, kl. 17:04 | Sist oppdatert: 1. Feb 2021, kl. 12:03

Vedtatt på landsmøtet 03.10.04, sist revidert på landsmøtet 11.11.2018.

1. Ansvarlig

Styret er ansvarlig for at landsmøtet arrangeres i samsvar med vedtekter, forretningsorden og tidligere års landsmøtevedtak.

2. Sted / tidsfrister / praktiske forberedelser

Styret beslutter tid og sted for landsmøtet. Normalt skjer dette ca 12 måneder før landsmøtet avholdes.
Tidsfrister:

 • 4 mnd: Tidspunkt, lokalisering og påmeldingsfrist for landsmøtet kunngjøres for medlemmene
 • 3 mnd: Vedtektsendringsforslag må være styret i hende
 • 6 uker: Ordinære vedtaksforslag må være styret i hende
 • 1 mnd: Styret sender ut dagsorden og sakspapirer til alle påmeldte deltakere
 • 3 dager: Hastesaker

Sekretariatet har ansvaret for praktisk gjennomføring av landsmøtet. Styret nedsetter en forberedelseskomité som skal bidra til planleggingen av neste landsmøte. Forberedelseskomiteen og en lokal komité av medlemmer på arrangørstedet har ansvaret for de øvrige praktiske forberedelser.

Styret inviterer relevante og berørte eksterne interessenter.

3. Forslagsrett

Alle medlemmer har forslagsrett til landsmøtet.
Alle forslag skal ha en begrunnelse som skal inneholde bakgrunn og målsetting samt en redegjørelse for eventuelle økonomiske konsekvenser.

4. Stemmerettsnemnd

Ved landsmøtets begynnelse velges en stemmerettsnemnd med tre medlemmer. Nemnda skal snarest mulig gå gjennom lister over de deltagere på landsmøtet der det er tvil om stemmerett og tale- og forslagsrett. Nemnda gir snarest mulig innstilling til landsmøtet om tvilstilfellene og om deltagernes rettigheter. Landsmøtet avgjør om de godkjenner rettighetene eller ikke.

5. Redigering og utsendelse av innkomne forslag

Et forberedende redaksjonsutvalg har ansvaret for redigering av innkomne forslag og utarbeidelse av forslag til vedtak. Forberedende redaksjonsutvalg nedsettes av lederen for Forberedelseskomiteen i samarbeid med Styret.
Utvalget skal sørge for at vedtaksforslagene utformes etter samme mal.
Det forberedende redaksjonsutvalget kan ikke forandre vedtaksforslagenes innhold, og skal om nødvendig konsultere forslagsstillerne. Utvalget har anledning til å samordne likelydende forslag eller forslag som omhandler samme tema, til en sak og ett vedtaksforslag.
Utvalget skal påse at vedtaksforslagenes økonomiske konsekvenser er tilstrekkelig utredet.
Saker som utvalget mener er uvedkommende for landsmøtebehandling, føres ikke opp på den foreløpige sakslisten, men sendes ut sammen med denne som et vedlegg.

Det forberedende redaksjonsutvalget skal kommentere om de enkelte innkomne forslagene har vært gjenstand for ekstern og intern høring.

6. Redigering av vedtaksforslag under landsmøtet

Landsmøtet velger et eget redaksjonsutvalg som skal bistå Landsmøtets deltakere med redigering og utforming av forslag til endringer i de saker som er til behandling, herunder sørge for at eventuelle økonomiske konsekvenser er tatt hensyn til.
Redaksjonsutvalget skal samarbeide med ordstyrere og referenter i arbeidsgruppene, jf. punkt 9.

7. Saker unntatt fra ordinære saksbehandlingsregler

Hastesaker som det er særlig grunn til å ta opp på landsmøtet må innmeldes til det forberedende redaksjonsutvalget innen 3 dager før landsmøtets begynnelse. Forslagsstiller må begrunne hvorfor det ikke har vært mulig å overholde fastsatte tidsfrister.

8. Valg

Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre med varamedlemmer og til ny valgkomité i tråd med valgkomiteens instruks. Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig.
Landsmøtedeltakerne har anledning til å fremsette benkeforslag på kandidater til de tillitsvervene som er på valg.
Valgordningen på landsmøtet er fastsatt som følger:

 1. Valgkomiteen foreslår kandidater til de tillitsvervene som settes til valg. I tillegg til dette fremsettes forslag til ny valgkomité. Forslaget deles ut i plenum første møtedag.
 2. Valgkomiteen kommenterer innstillingen og utdyper de avveininger som er lagt til grunn for sammensetning av styret.
 3. Benkeforslag til kandidater framsettes og begrunnes før valget holdes. Benkeforslag til leder og nestleder skal settes opp mot valgkomiteens tilsvarende innstillinger. Benkeforslag til øvrige kandidater føres opp i tillegg til de kandidater som valgkomiteen har nominert.
 4. Det foretas separat valg av leder og nestleder. Videre foretas valg av øvrige styremedlemmer. Deretter velges varamedlemmer. Resultatet av hvert valg gjøres kjent før neste votering finner sted slik at de som ikke velges får anledning til å stille som benkeforslag til det/de neste valg.
 5. Om det er overtallige kandidater til verv, foretas valgene skriftlig på egne stemmesedler. Disse deles ut like før valgene finner sted. Forsamlingen må bli gjort kjent med antall stemmeberettigede landsmøtedeltakere.

9. Arbeidsordning

Arbeidsordning for landsmøtet er fastsatt som følger:

 1. Landsmøtet ledes av en hovedordstyrer og en varaordstyrer, som kan alternere om møteledelsen.
 2. Ordstyrere og referenter i plenum velges av landsmøtet.
 3. Til plenumsdebatten gis ingen ordet til innlegg mer enn tre ganger til hver sak. Maksimum taletid er 5 minutter.
 4. Det tilstås 1 minutt til replikk som må referere seg til siste innlegg. Det tillates maksimum 3 replikker til hvert innlegg.
 5. Ordstyrer og deltakere kan foreslå strek for debatten og begrensning i taletid.
 6. Til dagsorden og arbeidsordningen gis ingen ordet mer enn 1 gang under hver dagsordenpost. Forslag til dagsorden eller arbeidsordningen tas opp til votering med en gang.
 7. Forslag til vedtak må innleveres skriftlig til ordstyrerne. Nye forslag kan ikke opptas etter at strek er satt for debatten.

10. Arbeidsgrupper

Styret fastsetter hvor mange arbeidsgrupper landsmøtet skal deles opp i, og hva de enkelte arbeidsgruppene skal ha som arbeidsområde. Innkallingen til landsmøtet orienterer om disse beslutningene og inviterer delegatene til å merke av hvilke grupper de ønsker å delta på i prioritert rekkefølge.
Alle forslag skal behandles i arbeidsgrupper.
Rettledning for arbeidet i arbeidsgruppene er angitt som følger:

 1. Etter at arbeidsgruppene er samlet i respektive møterom velges ordstyrer og referent.
 2. Forslagsstiller skal gi en kort presentasjon av forslaget før behandlingen av hver enkelt sak.
 3. Forslagene som gruppen skal behandle drøftes med grunnlag i:
  1. utdelte sakspapirer
  2. presentasjon i arbeidsgruppen
  3. innkomne forslag
  4. endringsforslag framsatt i arbeidsgruppen
 4. Ordstyrer og referent utarbeider arbeidsgruppens innstilling. Denne skal referere arbeidsgruppens mening i de enkelte saker. Innstillingen bør derfor settes opp punktvis med vekt på flertallssynet i de vedtak/tilrådinger som har interesse for neste dags plenumsbehandling.
 5. Innstillingene fra arbeidsgruppene skal foreligge skriftlig og omdeles til deltakerne før forslagene behandles i plenum. Innstillingen presenteres av ordstyrer eller referent.

11. Ekstraordinært landsmøte

Innkalling til ekstraordinært landsmøte kunngjøres for medlemmene snarest mulig og ikke senere enn 4 uker etter at gyldig krav om dette er framsatt overfor styret i hht AI Norges vedtekter. Innkallingen må sendes ut minst 3 uker før møtet avholdes. Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de saker som er følger av innkallingen.

12. Taushetsplikt

Landsmøtet kan pålegge medlemmene taushetsplikt om spesielle saker.

13. Ekstern informasjon

Landsmøtet er åpent for media. Landsmøtet kan imidlertid lukke forhandlingene i enkeltsaker. Ordstyrer i samråd med forrige styrets leder avgjør hvem som kan uttale seg på vegne av AI Norge om saker som er til behandling på landsmøtet. Enkeltmedlemmer uttaler seg kun på egne vegne.

14. Referat

Landsmøtereferatet godkjennes av landsmøtets forberedelseskomite. Referatet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 2 måneder etter landsmøtets avslutning.