Etiske retningslinjer for den norske seksjonen i Amnesty International 

Publisert: 16. okt 2018, kl. 16:07 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:02

Godkjent av Amnesty International Norges styre 15. juni 2018.

1. Generelt

Amnesty International Norges (AI Norges) sentrale målsetting er å verne individer mot brudd på menneskerettigheter, og å spre respekt og engasjement for alle menneskers rettigheter i samsvar med Amnestys visjon og mandat. Alle aktiviteter AI Norge genererer skal tjene dette formålet. Organisasjonens ledelse skal baseres på åpne og demokratiske prosesser, og Amnestys arbeid setter høye krav til etterrettelighet, integritet og omtanke. Derfor er AI Norges organisasjonskultur og omdømme svært viktig for hvilke resultater man kan forvente å oppnå.

Formålet med etiske retningslinjer er å sikre at personer som representerer AI Norge utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder AI Norge setter gjennom sine styrende dokumenter. Retningslinjene vil også bidra til å overholde lover og regler som er relevante for AI Norges virksomhet.

Retningslinjene gir et rammeverk for det AI Norge anser som ansvarlig atferd, men er ikke uttømmende. Som representant for AI Norge skal man alltid søke å utøve godt skjønn, forsiktighet og omtanke i sitt arbeid for organisasjonen.

For AI Norges medlemmer og frivillige vil AI Norges retningslinjer være lett tilgjengelig på AI Norges nettsider. For grupper vil retningslinjene også inngå i verktøykassen som gis grupper.

For AI Norges ansatte vil retningslinjene være lett tilgjengelige på organisasjonens intranettsider.

2. Omfang og ansvar

De etiske retningslinjene gjelder for alle som representerer AI Norge. Overordnede er ansvarlig for å gjøre retningslinjene kjent samt påse at de anvendes og følges. Man skal ikke handle i strid med reglene, og heller ikke oppfordre andre til å gjøre det. Ved tvil om en bestemt aktivitet er lovlig eller etisk akseptabel skal man på forhånd, så langt det er praktisk mulig, rådføre seg med nærmeste overordnede.

Brudd på AI Norges etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert, og kan føre til interne disiplinærtiltak, oppsigelse eller i alvorlige tilfeller politianmeldelse.

3. Forvaltning av menneskelige ressurser

AI Norge er en ikke-profittsøkende organisasjon, der formålet med virksomheten er å skape mest mulig nytteverdi for Amnestys målgrupper og mål. Amnesty erkjenner at arbeidets utførelse og resultater gjenspeiler kvaliteten på organisasjonens ledelse, ansatte og frivillige, og vil derfor investere i utvikling av de menneskelige ressurser.

Lønnsbetingelser og andre godtgjørelser må balansere mellom samfunnets forventninger og krav til ressursutnyttelse i ideelle ikke-profittsøkende organisasjoner, og behovet for å rekruttere og beholde velkvalifisert personale nødvendig for å oppnå organisasjonens mål. AI Norges personalforvaltning skal være i samsvar med gjeldende arbeidslovgiving, og sikre ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetskrav for både ansatte og frivillige medarbeidere.

4. Atferd basert på gjensidig respekt

AI Norges representanter skal utføre sine arbeidsoppgaver og oppføre seg overfor kolleger og andre på en uklanderlig måte. AI Norge aksepterer ikke atferd som kolleger eller andre man er i kontakt med oppfatter som truende eller nedverdigende. Man skal opptre hensynsfullt og respektfullt i forhold til utenlandske kolleger, samarbeidspartnere og andre kulturer. Under tjenestereiser skal man ikke kjøpe seksuelle tjenester. Denne regelen gjelder både i og utenfor arbeidstiden.

5. Likebehandling

AI Norge ønsker en inkluderende arbeidskultur, og erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner. AI Norge aksepterer ingen form for mobbing, trakassering eller diskriminering, for eksempel på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

AI Norge skal tilby like arbeidsmuligheter og rettigheter, samt behandle alle ansatte rettferdig.

6. Varsling av kritikkverdige forhold

AI Norge oppfordrer medlemmer, frivillige og ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen relatert til arbeidsmiljøet, ukultur, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, diskriminering, seksuelll trakassering, uetisk eller skadelig aktivitet samt andre ulovligheter.

På større møter vil AI Norge utpeke minst en person i begynnelsen av møtet som skal ta imot klager dersom hendelser inntreffer i løpet av møtet. Dette være seg Landsmøte, dags- og helgsamlinger osv. Utover dette er Ungdomskoordinator, Regionsledere, Generalsekretær og Styreleder (kontaktinfo på amnesty.no) utpekt til å være det formelle klagemottaket for varsler for medlemmer og frivillige, men varsler kan også rettes til en annen du har tillit til som vil kun ta det videre til det formelle klagemottaket.

Varslerrutine for ansatte er nærmere beskrevet i personalhåndboken og arbeidsmiljøloven. Ansatte ved AI Norge oppfordres til å varsle sin nærmeste overordnede. Hvis varsling til nærmeste overordnede oppleves som vanskelig eller umulig, eller hvis varsling er forsøkt uten tilfredsstillende resultat, oppfordres den ansatte til direkte å varsle AI Norges generalsekretær. Hvis varsling til generalsekretær oppleves som vanskelig eller umulig, eller hvis varsling er forsøkt uten tilfredsstillende resultat, oppfordres den ansatte til direkte å varsle AI Norges styreleder. Hvis den ansatte ønsker å involvere fagforening kan dette gjøres når som helst i prosessen gjennom varsling til de ansattes tillitsvalgte.

Det vises til vedlegg 1 som definerer AI Norges retningslinjer vedrørende håndtering av seksuell trakassering. Varslings- og håndteringsrutinene beskrevet der vil også være førende for andre varslingssaker.

7. Rusmidler

AI Norge aksepterer ikke bruk av rusmidler i arbeidstiden. Dette kan være grunnlag for avskjed. Dersom en ansatt møter i påvirket tilstand på jobb vil vedkommende bli bortvist umiddelbart. Står ledelsen overfor en ansatt med rusproblemer vil man følge arbeidslivets retningslinjer.

Tobakksrøyking er ikke tillatt i AI Norges lokaler.

For nytelse av alkohol ved sosiale sammenkomster i AI Norges lokaler, kan unntak gis av Generalsekratæren.

Ved åpne eller lukkede arrangementer som arrangeres av AI Norge, skal det ikke være alkoholservering der det er en eller flere deltagere under 18 år. Unntak kan gjøres for arrangement som avholdes på sted med skjenkebevilling og hvor ikke AI Norge er ansvarlig for servering.

Som hovedregel skal AI Norge ikke dekke alkohol for medlemmer og ansatte, men unntak kan innvilges fra Generalsekretæren.

8. Interessekonflikter

AI Norges representanter skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller nærstående personer som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade Amnestys interesser.

Man skal ikke ta del i eller forsøke å påvirke beslutninger dersom dette kan føre til eller oppfattes som en interessekonflikt. Slike interessekonflikter kan være en personlig interesse i saken, økonomisk eller på annen måte, direkte eller gjennom nærstående personer.

Blir man oppmerksom på en potensiell interessekonflikt skal man straks melde fra til nærmeste overordnede. Interessekonflikter er ikke alltid opplagte, ved tvil bør man rådføre seg med en av sine overordnede. Styremedlemmer skal rådføre seg med styreleder.

9. Bestikkelser, gaver og fordeler

AI Norges representanter skal ikke tilby, love eller gi utilbørlige fordeler til andre for å få vedkommende til å utføre eller unnlate å utføre noe i tilknytning til sine tjenesteplikter. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom mellommann.

Gaver eller andre goder til eksterne forbindelser skal være i samsvar med lokalt akseptert skikk og bruk. Gaver og andre goder skal være av beskjeden verdi og gis med begrenset hyppighet – og forutsatt at tid og sted er passende. Det er ikke tillatt å motta pengegaver eller andre fordeler som kan påvirke eller oppfattes å påvirke vedkommendes integritet eller uavhengighet. Gaver og andre fordeler kan bare mottas dersom de er av beskjeden verdi og gis med begrenset hyppighet, og forutsatt at tid og sted er passende.

Arrangementer AI Norge gjennomfører for eksterne deltagere skal alltid ha et faglig eller forretningsmessig formål. De skal være nøkterne mht kostnader og passende mht formål. De samme prinsippene gjelder for AI Norges deltakelse ved tilsvarende arrangementer hos andre.

Dersom man er tilbudt eller har mottatt gaver eller goder utover vanlige høflighetsgaver, skal nærmeste overordnede straks informeres. Denne skal da vurdere om gaven eller godet vil svekke mottakerens integritet eller uavhengighet.

10. Konkurrerende aktiviteter

Ansatte må ikke inneha annen stilling eller utføre annet lønnet arbeid av en slik natur at det er til hinder for utførelse av stillingen hos AI Norge.

AI Norge er opptatt av å beskytte sine ansattes ytrings- og organisasjonsfrihet. Ansatte oppfordres til å utvise skjønn og aktsomhet i private handlinger og ytringer som kan bidra til å skape usikkerhet om AI Norges politiske uavhengighet eller menneskerettslige standpunkter. Er ansatte usikre på om de kan ha partipolitiske eller andre utøvende verv, avklares dette med nærmeste overordnede. Talspersoner anbefales å ikke inneha slike verv.

11. Inntektsarbeid

Inntektsarbeidet ved AI Norge skal gjennomføres i henhold til gjeldende etiske retningslinjer fastsatt av Innsamlingskontrollen (www.innsamlingskontrollen.no).

12. Privacy policy 

AI Norge skal behandle innsamlede persondata i tråd med Innsamlingsrådets bransjenorm og i henhold til personopplysningsloven. Se personvernerklæring her.

13. Kjøp av varer og tjenester

AI Norges kjøp av varer og tjenester skal foretas i henhold til retningslinjer fastsatt av Initiativ for etisk handel (IEH), se vedlegg 2.

14. Sikring av eiendeler og arkiver

Eiendeler og arkiver som tilhører AI Norge skal brukes og oppbevares med forsiktighet og respekt, og sikres mot ødeleggelse og misbruk. Bruk av AI Norges tid, utstyr og materiell til formål som ikke er direkte knyttet til Amnestys virksomhet er ikke tillatt uten tillatelse fra nærmeste overordnede. Det samme gjelder fjerning eller lån av AI Norges eiendeler uten tillatelse.

15. Konfidensiell informasjon – Taushetsplikt

AI Norges generelle prinsipp om åpenhet og innsyn skal ikke være til hinder for hensiktsmessig sikring av informasjon som er viktig for organisasjonens virksomhet og personers sikkerhet. Alle som arbeider i eller for AI Norge skal utvise en særskilt aktsomhetsplikt med hensyn til opplysninger man får kjennskap til i sitt arbeid, og der man skjønner eller bør skjønne at utenforståendes tilgang til opplysningene kan skade organisasjonen og/eller de mennesker Amnesty ønsker å hjelpe.

16. Ingen rettigheter

Dette dokumentet redegjør for grunnleggende prinsipper, normer og prosedyrer som er retningsgivende for de som representerer AI Norge. Dokumentet skaper ingen rettigheter for kontakter, samarbeidspartnere, leverandører eller andre personer eller enheter.

Vedlegg 2: IEHs retningslinjer for etisk handel (Code of Conduct)

IEHs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)

3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med

i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;

ii) minstealder for obligatorisk skolegang, med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.

3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, kaste, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

5. Brutal behandling

5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.

6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes.

Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.

8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser

9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

9.3. Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

10. Marginaliserte befolkningsgrupper

10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

11. Miljø

11.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

12. Korrupsjon

12.1. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.