Punkter til leserinnlegg for samtykkelov

Publisert: 21. Feb 2021, kl. 11:15 | Sist oppdatert: 19. Mai 2021, kl. 14:51

Ja til samtykkelov – All sex skal være frivillig!

Voldtekt er et omfattende samfunnsproblem i Norge. Nesten én av ti kvinner og én av hundre menn, oppgir å ha vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av livet.

Selv om det er mange som blir utsatt for voldtekt i Norge er det få overgripere som blir tiltalt og dømt. Ifølge Riksadvokaten henlegger politiet mer enn åtte av ti voldtektsanmeldelser, mens hver tredje voldtektssak ender med frifinnelse i retten. Det høye antallet henleggelser på hvert eneste trinn i rettsprosessen er alarmerende. Vi vet også at det er svært mange voldtekter som aldri blir anmeldt.

Mange voldtektsanmeldelser i Norge henlegges og når aldri frem til domstolen fordi dagens lovverk ikke er dekkende nok. Voldtektsbestemmelsen i straffeloven nevner ingenting om samtykke, og krever bevis for at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen for at det skal betegnes som voldtekt.

Sverige innførte samtykkelov i 2018. En evaluering av loven i 2020 viser at den har resultert i at flere ble tiltalt og dømt for voldtekt. En samtykkelov vil føre til at flere voldtektsanmeldelser kan anmeldes, etterforskes, og strafferettslig forfølges.

Norge må beskytte menneskerettighetene og følge opp FNs anbefalinger. Å bestemme over sin egen kropp og seksualitet er en menneskerett, men dagens straffelov gjenspeiler ikke dette.

En samtykkelov er ingen trylleformular som stanser voldtekt og seksuelle overgrep. Men en samtykkelov er et viktig skritt på veien for å sikre voldtektsutsatte en bedre rettstrygghet

Flertallet av de nordiske land, inkludert Island, Sverige og Danmark har en straffelov som stadfester at sex uten samtykke er voldtekt. Regjeringene i Nederland og Spania har uttalt at de skal få på plass en samtykkelov i sine land i løpet av det neste året

Også en rekke land utenfor Europa, slik som Australia, Canada, og New Zealand har samtykkelov. Det er på høy tid at Norge følger etter!

Stortinget må vedta en endring i straffelovens kapittel om seksuallovbrudd som understreker det selvfølgelige: Å ha sex med en person som ikke har gitt sitt samtykke er voldtekt og ulovlig.

Vi krever en norsk samtykkelov - nå!

Finn mer informasjon om Amnestys arbeid mot voldtekt på nettsiden: https://amnesty.no/voldtekt