Hvorfor trenger vi en samtykkelov?

Voldtekt fortsetter å være et omfattende samfunnsproblem. Vi trenger en samtykkelov som fastsetter en tydelig norm, som sikrer at alle tilfeller av voldtekt kan etterforskes og straffes, og som er i overensstemmelse med menneskerettighetene.
Publisert: 19. Feb 2021, kl. 13:25 | Sist oppdatert: 23. Feb 2021, kl. 11:23

En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2014 viser at nesten hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Halvparten av kvinnene var ikke fylt atten år første gang overgrepet skjedde. Omfanget av voldtekt går heller ikke ned over tid, og yngre kvinner rapporterer i like stor grad om voldtekt som eldre.

Voldtektsbestemmelsen i straffeloven er ikke i overensstemmelse med menneskerettighetene. Det stiller fremdeles krav om at det må bevises at det er brukt vold eller trusler, eller at personen var bevisstløs eller sov. Voldtektsanmeldelser henlegges av politiet fordi mangel på samtykke i seg selv ikke er tilstrekkelig til å kunne strafferettslig forfølge som voldtekt. Voldtektsutsatte opplever en grunnleggende mangel på rettstrygghet siden ikke alle tilfeller av voldtekt kan straffes som voldtekt etter norsk lov.

En samtykkelov vil være viktig av følgende årsaker:

  • Den gir en tydelig norm: Voldtekt fortsetter å være et omfattende samfunnsproblem i Norge. En samtykkelov vil være normgivende og tydelig fastslå hvor grensen mellom den gode seksualiteten og den kriminelle handlingen går. Når loven stadfester at sex uten samtykke er voldtekt settes det en tydelig standard. Det er viktig i det forebyggende og holdningsskapende arbeid, og kan føre til færre voldtekter på sikt.
  • Den sikrer at alle tilfeller av voldtekt kan etterforskes og straffes: Vi vet at det er svært mange voldtekter som aldri blir anmeldt, og at det er mange saker som henlegges og ikke når frem til domstolen fordi dagens lov ikke omfatter alle tilfeller av voldtekt. En samtykkelov vil føre til at flere voldtektsanmeldelser kan anmeldes, etterforskes og strafferettslig forfølges.
  • Den endrer fokus: En samtykkelov vil kunne føre til et annet fokus i samfunnets håndtering av voldtekt, fordi den tydeliggjør at en person ikke er seksuelt tilgjengelig inntil hen sier nei, men seksuelt utilgjengelig inntil hen har gitt samtykke.

Internasjonale menneskerettigheter, blant annet Europarådets Istanbul-konvensjon som Norge ratifiserte i 2017, er tydelige på at voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. FN har ved flere anledninger og senest i juni 2018 oppfordret Norge til å innføre en samtykkelov.