Retningslinjer for bruk av sosiale medier i grupper

Publisert: 11. okt 2018, kl. 15:22 | Sist oppdatert: 1. Mar 2022, kl. 08:19

← tilbake til verktøykassa

1) Definisjon av gruppe

En sammenslutning av Amnesty-medlemmer som jobber med utadrettede aktiviteter innenfor Amnesty International i den norske seksjonens prioriterte områder over tid. Gruppene i Amnesty International i Norge (AIN) er en av grunnpilarene organisasjonen er bygget på. Det er her store deler av lokalaktivismen forankres verden over. Amnestys gruppemedlemmer når ut til folk i store byer og små tettsteder med vårt felles menneskerettighetsbudskap.

Aktivitetene gruppene gjennomfører og presset de utøver på myndigheter gir organisasjonen enorm gjennomslagskraft. Det er i stor grad denne tradisjonsrike formen for aktivisme som gjør Amnesty International så unik. For å agere samlet og koordinert er det nødvendig at gruppene har klare retningslinjer.

2) Amnesty og sosiale medier

Gruppers mandat er å bidra til at Amnesty International når sine menneskerettslige mål. I dette arbeidet kan de representere AiN på sosiale medier (SoMe).

Gruppers oppgave, som de kan utføre på sosiale medier er blant annet å:

• bidra til å øke AiNs synlighet

• bidra til å påvirke makthavere internasjonalt, nasjonalt og lokalt

• bidra til økt engasjement, fellesskap og tilhørighet i organisasjonen • bidra til menneskerettighetsopplæring

• representere AiN ved lokale arrangement og ordskifte

• informere og skape engasjement

• bygge lokale nettverk

• verve medlemmer

AIN er en menneskerettighetsorganisasjon, og ytringsfrihet er en grunnleggende del av dette. Samtidig er AIN en verdensomspennende organisasjon med felles vedtekter, retningslinjer og strategier som vi samlet har blitt enige om å stå bak. For å agere samlet og koordinert er det nødvendig at gruppene uttaler seg i overenstemmelse med AiN når de ytrer seg på sosiale medier.

3) Krav og forventninger

Grupper kan ikke bruke sosiale medier på en måte som vil skade Amnestys integritet og omdømme. Ved bruk av sosiale medier må grupper derfor:

• uttale seg i overenstemmelse med nasjonale og internasjonale vedtekter, retningslinjer og strategier som til enhver tid gjelder for AI

• Alltid opptre politisk nøytralt

• Holde seg oppdatert om AINs standpunkter, slik at organisasjonen agerer samlet og koordinert

• Følge AINs retningslinjer for logobruk

• Kun bruke bilder dere har tillatelse til å bruke

Krav om innlogging:

Amnesty er som kjent en utsatt organisasjon for ulike digitale angrep og det er viktig å gjøre nødvendige tiltak og ha nødvendige rutiner på plass for å sikre våre løsninger, vår informasjon og vårt omdømme. SoMe kontoer må sikres på samme måte som vi sikrer øvrig informasjon.

Det er derfor et krav at alle som har tilgang til sosiale medier kontoer i Amnestys navn skal aktivere to-faktor autentisering/to-trinns autentisering for sin innlogging.

For å sikre at det til enhver tid er riktige personer som har administrator tilgang til de ulike kontoene, skal også regionsleder gis administrator tilgang til kontoen.

Alle som publiserer på vegne av Amnesty må være kjent med (SoMe) leverandørenes «terms of use».

4) Ansvar

Gruppa skal ved bruk av sosiale medier ha en SoME-ansvarlig i gruppa. Dette er et verv som velges årlig i gruppen, jf. Generelle retningslinjer for grupper. SoME-ansvarlig får opplæring i bruk av SoME fra AIN. Opplæringen foregår enten fysisk eller digitalt.

5) Facebook

Lukket Facebook-gruppe: grupper kan ha en lukket Facebook-gruppe der de deler informasjon, planlegger aktiviteter og lignende innad i gruppen. Hvis grupper kun har lukket Facebook-gruppe er de unntatt behovet for en SoME-ansvarlig. Grupper oppfordres til å legge regionleder til Facebook-gruppen slik at regionleder lettere kan dele beskjeder og spre informasjon som er nyttig for alle av gruppas medlemmer.

Åpen Facebook-side: grupper kan ha en åpen Facebook-side så lenge de følger retningslinjene i dette dokumentet og følgende kriterier:

• Facebook-siden må holdes oppdatert

• Regionleder skal være administrator på siden

• Hvis siden er inaktiv eller gruppa på andre måter bryter retningslinjene på en måte som skader AIN kan regionleder legge ned siden

6) Twitter

Twitter er et av de sterkeste verktøyene vi har til å påvirke makthavere rundt omkring i verden. AIN benytter seg regelmessig av dette, ved at vi samlet sender tusenvis av Twitter-meldinger med våre krav samtidig. På den måten har vi bidratt til å få samvittighetsfanger frikjent. AIN ønsker ikke at gruppene oppretter Twitter-kontoer for grupper. AIN oppfordrer individuelle medlemmer i grupper til å ha Twitter-kontoer som de bruker for å sende våre krav. Ved at meldinger kommer fra privatpersoner heller enn Amnesty-kontoer har menneskerettighetsbudskapet størst effekt og det er større sannsynlighet for at vi oppnår endring.

7) Instagram og Snapchat

Grupper kan ha Instagram og Snapchat så lenge de følger retningslinjene i dette dokumentet og følgende kriterier:

• Instagram/ Snapchat må holdes oppdatert

• Hvis Instagram/ Snapchat-kontoen er inaktiv eller gruppa på andre måter bryter retningslinjene på en måte som skader AIN kan regionleder kreve at gruppen stenger kontoen

8) Youtube

Amnesty i Norge har sin egen Youtube-kanal. Vi oppfordrer gruppene til å ikke opprette gruppe-kontoer, men heller dele egenproduserte videoer på sine private kontoer. Grupper kan også sende videoer til sin regionleder og høre om de kan lastes opp på den nasjonale kontoen.

9) Andre sosiale medier

Hvis grupper ønsker å benytte seg av andre sosiale medier enn de som er nevnt i disse retningslinjene skal gruppen ta kontakt med sin regionleder og spørre om tillatelse til dette.

10) Overføring av ansvar eller nedleggelse

Når grupper får nye ledere skal tidligere ledere eller SoME-ansvarlig sørge for at tilgang til de forskjellige sosiale medie-plattformene overføres til nye ledere. Når en gruppe ønsker å opphøre, eller styret i organisasjonen har instruert en nedleggelse, har SoME-ansvarlig ansvar for at de sosiale medie-plattformene gruppen bruker legges ned.