Amnesty og abort

Amnesty inviterer medlemmer til debatt om organisasjonens politikk på abortspørsmålet.
Publisert: 28. Mar 2006, kl. 11:01 | Sist oppdatert: 2. sep 2013, kl. 14:13

På det internasjonale rådsmøte i 2005 ble man ikke enige om hvilket standpunkt Amnesty skal ta i forhold til abort. Medlemmene inviteres nå til å være med i konsultasjonsprosessen rundt hva Amnesty skal mene om avkriminalisering av abort, tilgang til kvalitetssikrede behandlingstilbud, samt lovlig og sikker tilgang til abort i tilfeller av voldtekt og der kvinnens liv er i fare.

1. Konsultasjonsprosessen

Amnestys internasjonale rådsmøte (ICM ) vedtok i august 2005 å ha en helhetlig policy på seksuelle og reproduktive rettigheter (SRR). Amnestys skal utvikle en helhetlig strategisk tilnærming til seksuelle og reproduktive rettigheter, og forsvare og promotere disse. Delegatene på ICM karte imidlertid ikke å komme fram til et felles standpunkt når det gjaldt retten til abort.

ICM vedtok derfor å utsette beslutningen om hvorvidt organisasjonen skal inkludere retten til selvbestemt abort som en del av sitt virkefelt. Amnesty skal nå gjennomføre en omfattende konsultasjonsprosess i hele organisasjonen før retten til abort på nytt skal diskuteres på ICM i 2007.

I den første delen av denne prosessen skal Amnestys medlemmer ta stilling til hvorvidt organisasjonens internasjonale råd (IEC ) kan ta et standpunkt til:

- skal Amnesty gå inn for å avkriminalisere abort;

- skal Amnesty gå inn for rett til helsetjenester ved komplikasjoner ved abort ;

- skal Amnesty gå inn for at kvinner skal sikres rett til abort i tilfeller av voldtekt, seksuelle overgrep, incest, og der kvinnens live er i fare;

Det var fire prinsipielle grunner til at Amnesty i første omgang valgte å fokusere på disse temaene.

1. Temaene er relevante i forhold til Amnestys arbeid for å fremme kvinners rettigheter, spesielt i forhold til kvinnekampanjen. 2. Det er bred internasjonal oppslutning rundt disse temaene.

3. Det sammenfaller med andre aspekter ved Amnestys arbeid.

4. Det er i overensstemmelse med Amnestys overordnede mål..

Etter denne konsultasjonsrunden vil IEC i løpet av 2006 kunne bestemme hvilken posisjon Amnestys skal ha på tre ovennevnte temaene.

Den neste delen av prosessen vil vare fra slutten av 2006 til ICM 2007. Her vil fokus for debatten være ulike andre aspekter ved abort.

2. Abort satt i kontekst

Det er beregnet at rundt 45-50 millioner av de 210 millioner svangerskap som finner sted hvert år, ender i svangerskapsavbrytelse eller abort. På verdensbasis vil det store flertallet av kvinner ha gjennomgått minst en abort før de fyller 45 år. Beregninger viser at det i 2000 ble utført rundt 20 millioner utrygge aborter årlig. Man regner med at tallet for ulovlige aborter er omkring det samme. Hvert eneste år dør anslagsvis 70.000 kvinner som en konsekvens av utrygge aborter. I enkelte land er opp til 60% av mødredødeligheten forårsaket av utrygge aborter. I land med tilgang på lovlig og sikker tilgang til abort er det stort sett mulig å unngå død og skader som følge av abort .

3. Abort og internasjonale standarder

Per i dag har fire stater i verden et totalforbud mot abort – også når morens liv er i fare: Chile, El Salvador, Malta og Vatikanstaten. De 158 gjenværende landene tillater abort i noen tilfeller: i 35 land er det kun lov når kvinnens liv er i fare, 35 land tillater abort når svangerskapet kan skade kvinnens helse, og i 14 land tillates abort på grunn av sosioøkonomiske grunner. Det finnes derfor 54 land hvor abort er lovlig uten at det må oppgis en grunn.

Uavhengige ekspertgrupper har i økende grad begynt å slutte seg til det syn som er uttrykt i sluttdokumentet fra Kairo-konferansen, og anbefaler om at der abort er lovlig bør det være allment tilgjengelig, og gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. Abort bør være lovlig i tilfeller hvor graviditeten er et resultat av voldtekt, eller der hvor den utgjør en trussel mot kvinnens liv eller helse.

4. Tre aspekter ved abort

Å avkriminalisere abort betyr å fjerne all straff for den som tar abort, for den som utfører aborten og for den som formidler informasjon om abort. Kvinnekonferansen i Beijing oppfordret alle land til å revurdere lover og regler som inneholder straffetiltak mot kvinner som tar abort. Videre har FNs menneskerettighetskomité uttalt at de ser med bekymring på regler som kriminaliserer abort.

Komplikasjoner kan oppstå etter enhver abort, men det er spesielt stor risiko for at noe skjer når abortene utføres ulovlig og på en uforsvarlig måte. Da er det også større risiko for at skadene forblir ubehandlet og fører til varige skader og i verste fall død. FNs befolkningskonferanse i Kairo anbefalte i sitt sluttdokument at primærhelsetjenesten også inkluderer reproduktiv helse, inkludert behandling av konsekvensene av abort.

5. Hovedtemaer til konsultasjon

Når Amnestys skal ta stilling til disse tre aspektene ved abort, trenger organisasonen å se helhetlig på arbeidet med seksuelle og reproduktive rettigheter, og vurdere hvordan dette passer inn i Amnestys overordnede strategisk målsetninger.

(a) Strategiske

Det finnes mange problemer i verden i dag og mange av disse kan bli sett på som menneskerettighetsbrudd. I 2005 døde rundt 3 millioner mennesker av AIDS. Rundt 2 millioner barn dør hvert år av diaré på grunn av dårlig vann, og hvert år dør rundt 10 millioner barn av sykdommer som er mulig å behandle. Det at slike situasjoner eksisterer, betyr ikke at Amnestys må engasjerer seg i alle. Amnestys må velge strategisk hvor man best kan bruke de begrensede ressurser vi har til å hjelpe flest mulig.

ICM 2005 har allerede tatt en strategisk beslutning om å engasjere seg i seksuelle og reproduktive rettigheter. Amnestys må derfor overveie hvorvidt det å fortsette uten standpunkt i abortsaken vil påvirke resten av vårt SRR-arbeid, for eksempel at det vil bli vanskelig å kjempe for løslatelse av kvinner som er fengslet fordi de har tatt abort.

(b) Økt verdi

Amnesty kan bidra til arbeidet som blir gjort av ikke-statlig organisasjoner på abort på tre måter:

- bidra med erfaring i å sette overgrep inn i et menneskerettsperspektiv;

- bidra med kampanjeerfaring og aktivisme fra 1,8 millioner aktivister verden over;

- bidra til å erfaring om hvordan det er mulig å aksjonere for å få nasjonal lovgivning i samsvar med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Det er også sannsynlig at Amnestys arbeid på SVMK vil bli styrket hvis vi tar et standpunkt på de tre aspektene ved abort.

(c) Allianser og vekst

ICM i 2005 vedtok at Amnestys skal gi høy prioritet til utviklingen av vekst og medlemmer over de neste årene. Å ta et standpunkt i forhold til abort kan lede til nye allianser, for eksempel i kvinnebevegelsen, samt unge mennesker, men kan også slite på andre tradisjonelle samarbeidspartnere, som for eksempel kirkelige og religiøse grupper.

Alternativer

Selv om Amnestystar et standpunkt i forhold til de tre aspektene ved abort, vil vi fortsatt ikke ha en politikk på det mer overordnede spørsmålet som ble diskutert på ICM:

Skal en kvinnes rett til fysisk og psykisk integritet inkluderer hennes rett til å avslutte et svangerskap? Bør tilgang til abort derfor være lovlig, trygt og tilgjengelig for alle kvinner?

Det finnes argumenter for og imot. Det finnes også argumenter for og i mot å behandle de tre aspektene som en "pakkeløsning". På en måte henger de tett sammen, men på en annen måte tar de opp forskjellige etiske problemer og vil derfor ha forskjellige konsekvenser for stater. Slik sett kan det være hensiktsmessig å behandle dem separat.

Alle Amnestys seksjoner oppmuntres til bred konsultasjon med sine medlemmer på temaet tatt opp i dette dokumentet, gjerne på årsmøter, som en forberedelse til Chairs Forum i juni 2006.

Les hele rapporten ved å klikke på ikonet nedenfor.