Bilde
AKSJON

TripAdvisor - Stans støtten til krigsforbrytelser!

Aksjonen er avsluttet

10 727 signerte denne aksjonen

Signaturene fra Norge inngår i over 343,000 signaturer som skal overleveres til TripAdvisors europeiske hovedkvarter i London tidlig i 2020. 

Tusen takk til alle som signerte. Det er viktig at TripAdvisor stilles til ansvar.

Signer flere aksjoner

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
TripAdvisor lokker med kamelturer og flotte severdigheter til inntekt for illegale israelske bosetninger i Palestina. Baksiden er mørk - palestinere fratas grunnleggende rettigheter og fordrives fra hjemmene sine med vold og makt. Be TripAdvisor ta ansvar!
Publisert: 28. Jan 2019, kl. 15:11 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

TripAdvisor promoterer mer enn 70 overnattingssteder, aktiviteter og severdigheter knyttet til ulovlige israelske bosetninger i de okkuperte palestinske områdene.

Palestinerne som bor i disse områdene fordrives fra hjemmene sine med vold og brutal makt. Ofte blir vannforskyningen kuttet og de mister tilgang til jorda de lever av. Tilgang på arbeid og utdannelse blir begrenset og det er strenge regler for hvor de har lov til å bevege seg.

Ved å markedsføre turistmål i disse områdene er TripAdvisor med på å normalisere og rettferdiggjøre de illegale bosetningene og bidrar samtidig til finansieringen av disse.

Vær oppmerksom på følgende: Amnesty har blitt gjort oppmerksom på at i teorien kan enhver som deler denne aksjonen videre bli saksøkt av israelske myndigheter eller bli nektet adgang til Israel fordi det kan tolkes som en oppfordring til boikott av Israel. Hjemmel for dette finnes i urettferdige lover som bryter med Israels plikt til å opprettholde ytringsfriheten. Dette gjelder ikke signering kun deling av aksjonen. Signaturene sendes til TripAdvisor og kommer ikke israelske myndigheter i hendene. Ta kontakt med oss på [email protected] ved spørsmål.

Bosetningene er ulovlige

Ifølge internasjonal rett (bl.a. Genévekonvensjonene) er det ulovlig for en okkupasjonsmakt å bosette sin egen befolkning på okkupert land, å fordrive lokalbefolkningen eller utnytte ressursene deres til egen gevinst. Israels praksis med å opprette slike bosetninger er en krigsforbrytelse.

Helt siden Israel okkuperte den palestinske Vestbredden og Øst-Jerusalem i 1967, har israelske myndigheter drevet med utbygging av israelske bosettinger på de palestinske områdene. Dette har gått på bekostning av den lokale palestinske befolkningen som har blitt fratatt livsgrunnlaget sitt med makt. Bosetningene er dessuten tett knyttet til at palestinere utsettes for overdreven maktbruk, vilkårlige drap og langvarige fengslinger uten rettferdig rettergang.

Amnesty krever at:

Stephen Kaufer, direktør for TripAdvisor, umiddelbart tar ansvar og stanser formidlingen av turistmål knyttet til israelske bosetninger i de okkuperte palestinske områder, dvs. Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Se Amnestys etterforsker Mark Dummet forklare hvorfor TripAdvisor og andre bookingselskap må stoppe markedsføringen av turistmål i områdene der de ulovlige israelske bosetningene har fordrevet palestinere fra hjemmene sine.
Om natten kan bulldosere ødelegge alt. Barna her lever i frykt.

Fatima Nawaja, bosatt i Khirbet Susiya der Israel tvangsflytter palestinere for å utvide den ulovlige israelske bosetningen Susya.

Amnesty har nylig publisert rapporten Destination: Occupation. Du kan lese mer om rapporten og situasjonen i de okkuperte palestinske områdene her.

Oppdateringer

Overlevering av signaturer til TripAdvisor

Signaturene fra Norge inngår i mer enn 343 000 signaturer som skal overleveres til TripAdvisors europeiske hovedkvarter i London tidlig i 2020.

Tusen takk til alle som signerte. Det er viktig at TripAdvisor stilles til ansvar.

135 300 signaturer globalt!

Globalt er det samlet inn mer enn 135 300 signaturer till støtte for Amnestys kampanje. Antall signaturer er kommunisert til selskapets ledelse. I juli holdt Amnesty markeringer utenfor flere av TripAdvisors kontorer rundt om i verden. (TripAdvisor har ingen kontorer i Norge.)

Underskriftskampanjen er fortsatt pågående. Det vil være en felles overlevering av signaturer til Stephen Kaufer når kampanjen avsluttes.

Vær oppmerksom på følgende:

Amnesty har blitt gjort oppmerksom på at i teorien kan enhver som deler denne aksjonen videre bli saksøkt i Israel eller bli nektet adgang til Israel fordi det kan tolkes som en oppfordring til boikott av Israel. Grunnlag for dette er israelske lover som begrenser ytringsfrihet i strid med menneskerettighetene. Dette gjelder ikke signering kun deling av aksjonen. Signaturene sendes til TripAdvisor og kommer ikke israelske myndigheter i hendene. Ta kontakt med oss på [email protected] ved spørsmål.

Fatma Al-Nawaja bor i den palestinske landsbyen Khirbet Susiya. Fatma og de andre beboerne ble fordrevet fra hjemmene sine da israelske bosettere ryddet vei for en arkologiske severdighet i bosetningen Susya (til venstre). TripAdvisor og Airbnb promoterer flere turistattraksjoner i den israelske bosetningen Susya, blant annet en vingård. Fatma og de andre beboerne i Khirbet Susiya mistet tilgang til dyrket mark og lever i konstant frykt for at hjemmene deres skal bli revet.
Den arkelogiske severdigheten Shiloh (til venstre) er en populær attraksjon drevet av israelske bosettere. Attraksjonen blir reklamert for på TripAdvisor, Airbnb og Booking.com. Beboerne i de palestinske nabolandsbyene Qaryut og Jalud Bashar Muammar (til høyre) har mistet tilgang til dyrket mark og til hovedveien som fører til hjemmene deres. De blir ofte utsatt for angrep fra israelske bosettere.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Amnesty krever at online-bookingselskaper slutter å formidle turistmål knyttet til israelske bosetninger i de okkuperte palestinske områder, dvs. Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Amnesty har særlig utfordret fire selskaper: AirBnB, booking.com, Expiria og TripAdvisor.

De israelske bosetninger på de okkuperte palestinske områder er illegale ifølge internasjonal rett. Ved å etablere og drive disse bosetningene begår Israel krigsforbrytelser. I tillegg begås det en rekke brudd på menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett direkte knyttet til disse bosetningene.

Mye av næringsvirksomheten som er grunnlag for de israelske bosetningene består i turisme og eksport av frukt, planter osv. som direkte utnytter ressurser som ble tatt fra lokalbefolkningen på ulovlig vis og gjennom militær makt.

Øst-Jerusalem og Vestbredden ble okkupert av Israel i 1967 under Seksdagerskrigen. Ifølge folkeretten (særlig den Fjerde Genévekonvensjon og statutten til den Internasjonale straffedomstol) er det ikke lov for okkupasjonsmakten å bosette sin egen befolkning på okkupert land, eller å fordrive eller forflytte lokalbefolkningen. I tillegg har okkupasjonsmakten kun lov å ødelegge eller utnytte land og ressurser på det okkuperte området i den grad det er helt nødvendig av militære eller sikkerhetshensyn, eller for å drifte dette området i lokalbefolkningens interesse.

I tillegg til at bosetningene er illegale i seg selv, er de også direkte knyttet til en rekke andre forbrytelser. Opprettelsen og driften av bosetningene går hånd i hånd med at den palestinske lokalbefolkningen blir fordrevet fra landet sitt, enten med direkte militær makt eller ved at den israelske hæren kutter tilgangen til vann, landbruksområder og andre ressurser de er avhengige av for å overleve. Driften og den videre utbyggingen av de illegale bosetningene er dessuten tett knyttet til at palestinere utsettes for overdreven maktbruk, vilkårlige drap og langvarige fengslinger uten rettferdig rettergang.

Nei, Amnesty tar av prinsipp ikke stilling til om en okkupasjon i seg selv er legitim eller ikke. Det vi krever er at enhver okkupasjonsmakt respekterer rettighetene til lokalbefolkningen og folkerettens regler for okkupasjon.

Nei. Amnesty er hverken for eller imot noen form for økonomisk eller kulturell boikott av Israel eller andre land som står ansvarlig for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Våre krav knyttet til turisme på de okkuperte områder dreier seg om at bookingselskapene ikke skal medvirke til krigsforbrytelser og andre illegale handlinger ved å bidra til at det direkte tjenes penger på dem.

TripAdvisor er hovedfokus for Amnestys kampanje fordi selskapet står så sentralt i turistindustrien i de israelske bosetningene. TripAdvisor er det digitale turistselskapet som er oftest besøkt av tilreisende til Israel, og har flere oppføringer (minst 70) i flere israelske bosetninger (27) enn noe annet digitalt turistselskap - dette er med unntak av Airbnb, som i november 2018 lovet å fjerne de fleste oppføringene i de ulovlige bosetningene.

Airbnb har forøvrig fortsatt flere oppføringer i Øst-Jerusalem på tross av løftene i november 2018.

Hjelp oss å samle underskrifter!

Stephen Kaufer
CEO TripAdvisor Inc
400 1st Ave Needham
Massachusetts 02494-2815
USA

Dear Mr Kaufer,

On 30 January 2019, Amnesty International launched the report,“Destination: Occupation: Digital tourism and Israel’s illegal settlements in the Occupied Palestinian Territories.” The report focuses on digital tourism companies which list places to stay, or things to do, in illegal Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territories (OPT). TripAdvisor is one of these companies.

Most states, as well as international bodies such as the UN Security Council and UN General Assembly, have long recognized that Israeli settlements in the OPT are illegal under international law. In addition, key acts required for the establishment of settlements such as the transfer of parts of the civilian population of the occupying state into occupied territory and the displacement of the local population amount to war crimes.

Research by Amnesty International over many years has shown how Israel’s settlement policy is also one of the main driving forces behind the mass human rights violations of Palestinians resulting from its occupation of the West Bank, including East Jerusalem.

In doing business with illegal Israeli settlements in the OPT, digital tourism companies such as TripAdvisor are contributing to, and profiting from, the maintenance, development and expansion of illegal settlements. These companies are also contributing to violations of human rights law and acting in direct contradiction with their own corporate standards.

Their promotion of Israeli settlements in the OPT as a tourist destination also has the effect of “normalizing”, and legitimizing to the public, what is recognized under international law as an illegal situation.

Amnesty International is calling on these companies, including TripAdvisor, to stop providing these listings, and to commit publicly to no longer list properties and attractions in Israel’s illegal settlements. TripAdvisor is the main focus of Amnesty International campaign on digital tourism in Israel’s illegal settlements in the OPT because of the company’s relative importance to the tourism industry in Israeli settlements: TripAdvisor is the most visited online tourism website by foreign visitors to Israel; and it promotes more listings (at least 70) in more settlements (27) than any other digital tourism company - with the exception of Airbnb, which pledged in November 2018 to remove most of its listings in settlements.

As a concerned individual, it is important to me that TripAdvisor stops operating in or with Israeli settlements in the OPT, because the company’s activities contribute to sustaining an illegal situation and to the wide range of human rights violations suffered by Palestinian communities. Accordingly, I request that TripAdvisor:

  • Adopt a robust policy, which should be publicly available, committing not to list or in any other way promote properties, activities or attractions in illegal Israeli settlements or run by settlers in the OPT.
  • Adopt adequate procedures, such as robust screening and vetting processes, to ensure the effective and consistent implementation of this policy in practice and disclose details of these measures, their implementation and outcomes.
  • Cease any current listing of properties, activities and attractions located in illegal Israeli settlements or run by settlers in the OPT and provide a clear public explanation as to the reasons for this action. This should be based on the illegality of settlements under international law and the human rights violations that result from them.
  • Compensate for the harm suffered by Palestinian residents of communities affected by settlements where TripAdvisor has listed properties or attractions. Consult with these affected Palestinian communities on other appropriate measures of reparation.
  • Report publicly on its human rights due diligence policies and processes and provide details as to how these are implemented in practice, including specifically in connection with operations in Israel and the OPT. This is too big an issue to ignore. Your immediate action is urgently required.

Yours sincerely,