Bilde

Norge: Voldtekt = Sex uten samtykke!

En voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Men slik er det ikke i Norge. Krev endring!01.07.2016: Målet er ikke nådd, men vi fortsetter å jobbe for endring gjennom andre kanaler. Tusen takk til alle som har signert og engasjert seg i saken!
Publisert: 25. Apr 2015, kl. 11:18 | Sist opdatert: 1. jul 2016, kl. 14:58

Dette er saken:
Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme selv over sin egen kropp og seksualitet. Likevel er det ifølge norsk lov ikke voldtekt dersom overgriper ikke bruker vold eller trusler for å tiltvinge seg sex. At den utsatte har sagt klart ifra at vedkommende ikke ønsker sex er ikke nok for å få overgriperen dømt for voldtekt.

Amnesty mener at et nei er et nei, og det skal respekteres – uansett.

Bryter internasjonal standard
Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet. Den har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element.

Skarp FN-kritikk
Senest i 2012 fikk Norge krass kritikk av både FNs Kvinnekomité og FNs Komité mot tortur fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke er i overenstemmelse med internasjonal rett. Norsk lov definerer fremdeles voldtekt som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd, ikke ved manglende samtykke. Norske myndigheter er blitt oppfordret til å endre straffeloven snarest.

LES MER: Hver tiende kvinne utsatt for voldtekt

Bedre rettstrygghet
Amnesty International har i flere år oppfordret norske myndigheter til å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett.

Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt.

LES MER: Straffefrihet for voldtekt i Norge

Amnesty International krever:

  • Myndighetene må endre voldtektslovgivningen i overenstemmelse med internasjonal rett, slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.

Hva kan du gjøre?

  • Signer aksjonen.
  • Fortell alle du kjenner om saken!
  • Del saken i sosiale medier som facebook og twitter!
  • Skriv leserinnlegg i avisene!
  • Hvis du er russ: delta i Amnestys aksjon Russ2015!
  • Skap oppmerksomhet om saken på skolen, på jobben og/eller på gaten!​
  • ​Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet!
Signaturene sendes til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN: 

  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 7: Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Oppdateringer

01.07.2016: 
Tusen takk til alle som har signert og engasjert seg i saken. Vi har samlet inn totalt 30 027 signaturer som er overlevert justisminister Anders Anundsen. Vi fortsetter å jobbe for endring gjennom andre kanaler.

01.05.2015
Amnesty har fått et møte med justisminister Anders Anundsen 22. juni. Da skal vi snakke med justisministeren om nødvendigheten av å endre loven, og overlevere underskriftene som vi har fått. Vi håper nå mange signerer og deler aksjonen!

08.02.2015:
Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut forslag om endringer i straffeloven. Endringsforslaget går blant annet ut på at voldtekt skal defineres som seksuell omgang uten samtykke. Dersom dette endringsforslaget blir vedtatt i Stortinget vil endelig et nei bli nok! Nå er det opp til Justisdepartementet å utarbeide et konkret lovforslag som skal legges frem og stemmes over av Stortinget. Dessverre har det skjedd svært lite siden høringsfristen gikk ut for drøyt halvannet år siden. 

Les Justis- og beredskapsdepartmentets høringsnotat.

Les Amnestys høringsinnspill.

Bakgrunn

Voldtekt er kjønnsbasert vold
Den første nasjonale undersøkelsen om utbredelsen av voldtekt og seksuelle overgrep bekreftet at voldtekt er utbredt og en kjønnet kriminalitet. Nesten én av ti kvinner rapporterte at de hadde blitt voldtatt. Halvparten av ofrene var utsatt for voldtekt før de fylte 18 år. En av tre utsatte hadde aldri fortalt noen om overgrepet, og bare en av ti voldtekter ble anmeldt til politiet.  

Selv om det er langt færre menn enn kvinner som rapporterer voldtekt, er det om mulig enda mer utfordrende for menn å bryte tabuene rundt voldtekt, og få nødvendig støtte og oppfølging.

Voldtatt og henlagt
Riksadvokatens kartlegging viser at åtte av ti anmeldte voldtektssaker blir henlagt, mens hver tredje sak ender med frifinnelse i retten. Riksadvokaten har videre påpekt at etterforskning i mange voldtektssaker er preget av lang tidsbruk og mangel på fremdrift. Halvparten av kvinnene som har anmeldt voldtekt mener selv at politiet ikke har etterforsket saken. 

Brudd på menneskerettigheter
Fordi voldtekt er kjønnsbasert vold som rammer kvinner i særlig stor grad er statens manglende evne til å etterforske og straffe voldtekt med tilbørlig aktsomhet også et alvorlig angrep på kvinners rett beskyttelse mot vold og overgrep, og rett til likhet for loven.

LES MER: Voldtatte kvinner når ikke fram
 


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftsliste og ta den med på jobb eller skole!
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Justis- og beredskapsdepartmentet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo
postmottak@jd.dep.no
Kjære Anders Anundsen

Amnesty International har gjennom flere år oppfordret norske myndigheter til å bringe voldtektsbestemmelsen i straffeloven i overensstemmelse med internasjonal rett.  Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, samtidig som det vil være et viktig signal i det forebyggende arbeidet.

Den internasjonale rettighetsstandarden rundt voldtekt, slik den blant annet fremkommer i artikkel 36 i Europarådets Konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner, definerer voldtekt som en krenkelse av en persons seksuelle selvbestemmelsesrett og personlige integritet, og har mangelen på oppriktig samtykke som sitt definerende element. 
 
Både FNs Kvinnekomité og FNs Komité mot tortur har oppfordret norske myndigheter om å overholde sine internasjonale forpliktelser, og til å endre voldtekstbestemmelsen i straffeloven slik at det er mangelen på oppriktig samtykke som definerer en voldtekt.  Kvinnekomiteen henviser til sin avgjørelse i Vertido-saken fra 2008 som helt entydig ber staten om å fjerne enhver henvisning til bruk av vold eller trusler om vold i nasjonal voldtektslovgivning. 
 
Jeg vil derfor oppfordre deg til å sikre at voldtektsbestemmelsen i straffeloven endres slik at loven entydig fastslår at sex uten samtykke er voldtekt.

Med vennlig hilsen,